Μπαίνουν νέες ανεμογεννήτριες στην Εύβοια

Το έργο “Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,4 MW Ηλιόλουστη I & II”, στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17/08/2023 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τροποποιήσεις στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας υλοποίησης του έργου στο αιολικό πάρκο στην Εύβοια είναι η εταιρεία Enel Green Power Hellas.

Αναλυτικά το έργο στη Κάρυστο

Το υπό μελέτη έργο αφορά:

 • στην συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 16,4 MW «Ηλιόλουστη Ι & ΙΙ» στα Νέα Στύρα, Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενου συνολικά από 20 ανεμογεννήτριες, δέκα (10) Α/Γ τύπου NEG Mikon NM44 / 0,74 MW (Ηλιόλουστη Ι) συνολικής ισχύος 7,4 MW και δέκα (10) Α/Γ τύπου E-44 / 0,9 MW (Ηλιόλουστη ΙΙ) συνολικής ισχύος 9 MW και

 • στην ανακατασκευή του αιολικού πάρκου «Ηλιόλουστη Ι», για την αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου και την εγκατάσταση δύο (2) νέων Α/Γ μέγιστης παραγόμενης ισχύος 7,4 ΜW. Η τελική εγκατεστημένη ισχύ του έργου θα ανέρχεται στα 7,8 MW λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο αύξησης ισχύος μέχρι 10% και η μέγιστη ισχύ παραγωγής θα παραμείνει στα 7,4 ΜW.

Το εν λειτουργία έργο χωροθετείται σε έκταση συνολικού εμβαδού 704.189,4 m2. Η επιλεχθείσα έκταση αποτελείται από εφτά (7) επιμέρους πολύγωνα – τμήματα σύμφωνα με τις άδειες παραγωγής ενέργειας της ΡΑΕ με ΑΔ-00041 και ΑΔ-00444, ενώ ο Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV Ηλιόλουστης, με τον οποίο συνδέεται το αιολικό πάρκο, βρίσκεται στη θέση Κάψαλα του Δήμου Στυραίων, σε οικόπεδο έκτασης 5.143,65 m2.

Το υπό τροποποίηση-κατασκευή έργο θα περιλαμβάνει:

 • Νέο πολύγωνο (τμήμα του παλιού) για το ΑΣΠΗΕ Ηλιόλουστη Ι συνολικής έκτασης 184.412 m2,

 • Οδοποιία πρόσβασης (βελτίωση υφιστάμενης μήκους 2 km), νέα εσωτερική οδοποιία συνολικού μήκους 534 m , δύο πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών, κατασκευή μικρής πλατείας προσωρινών εγκαταστάσεων εργοταξίου, αποθήκευσης υλικών και τεμαχίων των γεννητριών που ταυτόχρονα θα αποτελέσει τον αποδέκτη των περισσευμάτων από υλικά εκσκαφής ως αποθεσιοθάλαμος, με σκοπό την αποκατάσταση παλιότερων επεμβάσεων, καθώς και

 • Ανακατασκευή του αιολικού πάρκου «Ηλιόλουστη Ι» με στόχο την αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την αντικατάσταση του. Προβλέπεται η καθαίρεση των 10 υφιστάμενων ανεμογεννητριών τύπου NEG Mikon NM44 / 0,74 MW και η τοποθέτηση 2 νέων Α/Γ τύπου VESTAS 136 (V136) με διάμετρο πτερωτής 136 μέτρα ισχύος 3,6 MW η μία και 4,2 MW η δεύτερη με περιορισμό ισχύος στα 3,8 MW. Η τελική εγκατεστημένη ισχύ του έργου θα ανέρχεται στα 7,8 MW λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο αύξησης ισχύος μέχρι 10% και η μέγιστη ισχύ παραγωγής θα παραμείνει στα 7,4 ΜW.

Το αιολικό πάρκο «Ηλιόλουστη ΙΙ» δεν υπόκειται σε καμία τροποποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του και η λειτουργία του θα συνεχίσει ως υφίσταται.

Η λειτουργία της εγκατάστασης με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν τροποποιεί την συνολική ισχύ παραγωγής του ΑΣΠΗΕ «Ηλιόλουστη Ι & ΙΙ», η οποία παραμένει στα 16,4 MW.

Το υφιστάμενο έργο «Ηλιόλουστη Ι & ΙΙ» θα συνεχίσει την λειτουργία του στο σύνολό του ως έχει, έως ότου ξεκινήσει η ανακατασκευή του «Ηλιόλουστη Ι» σύμφωνα με την προτεινόμενη υλοποίηση.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • 10 Α/Γ της εταιρείας NEG Micon NM44, ονομαστικής ισχύος 740 kW και 10 Α/Γ της εταιρείας Enercon E-44, ονομαστικής ισχύος 900 kW έκαστη, για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική.

 • Πυλώνες ύψους περίπου 50 m πάνω στους οποίους τοποθετούνται οι Α/Γ, με τις αντίστοιχες θεμελιώσεις, καλωδιώσεις κλπ.

 • Μετασχηματιστές χαμηλής τάσης/μέσης τάσης, ένα για κάθε ανεμογεννήτρια, με σκοπό την ανύψωση της παραγόμενης χαμηλής τάσης (690 V) σε μέση τάση (20kV).

 • Υπόγειες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, που διασυνδέουν ηλεκτρικά τις ανεμογεννήτριες τόσο μεταξύ τους, όσο και με το κεντρικό κτίριο ελέγχου.

 • Κτίριο ελέγχου, όπου εγκαθίσταται το σύστημα κεντρικού εποπτικού ελέγχου, τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού του Αιολικού Πάρκου, καθώς και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις.

 • Διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το Δίκτυο, μέσω εναέριας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης που αναχωρεί από το κτίριο/οικίσκο ελέγχου.

Πηγή: www.evima.gr

YOU MIGHT ALSO LIKE